Министерството на иновациите и растежа обяви, че процедурата за „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“ към Националния план за възстановяване и устойчивост вече е отворена за кандидатстване. Подготовката и подаването на предложението за изпълнение на инвестиция се извършва изцяло електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 – ИСУН, раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“. Целта на процедурата е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност. Процедурата е отворена за кандидатстване до 16:30 часа на 15-ти май 2023 година. Бюджетът е 200 млн. лева, като компаниите могат да получат между 75 000 и 1 млн. лева безвъзмездна помощ за изграждане на фотоволтаици и батерии. В срок от пет години от въвеждане в експлоатация  на изградената с инвестицията фотоволтаична система, инвестицията се поддържа в региона получател и съответно не се допуска: прекратяване на производствена дейност, промяна на собствеността на активите (включително преотстъпване или отдаване под наем на трети лица), както и значителна промяна, която засяга естеството, целите или условията за изпълнение на проекта. При неизпълнение на това задължение безвъзмездната финансова помощ се възстановява от крайния получател. Министерството на иновациите и растежа“ организира онлайн информационен ден за разяснения по процедурата. Той ще се проведе на 27-ми април от 10:00 до 12:30 часа, като за целта е необходима предварителна регистрация в сайта на министерството.