От НАП съобщаваj, че здравната вноска за безработни остава без промяна. Хората, които сами внасят задължителните си  здравноосигурителни вноски, и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване,  ще продължат да плащат вноска в размер на 28,40 лева.  Без промяна остава и минималният осигурителен доход, който към момента е 710 лева.  Според Закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход не по-малък от половината от минималния месечен доход за самоосигуряващите се лица. Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца за който се отнасят, като подават декларация Образец 7,  напомнят от НАП.

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите се възстановяват при условие, че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца. Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за този период.