Установяването на първите признаци на замърсяване на водоизточника е от първостепенно значение за борбата с глобалния проблем.

В последния си доклад, относно прилагането на Директивата за нитратите, Европейската Комисията обръща особено внимание, че те все още причиняват носещи вреди при замърсяване на водите в ЕС. В държавите членки е отчетено близо 15% надвишаване на пределно допустимата концентрация на нитрати във водата, определена като питейна.

Страните, изправени пред най-големите предизвикателства при справянето със замърсяването с вещества от селското стопанство, са- Германия, Финландия, Унгария, Латвия, Полша, Люксембург, Испания. България попада в една група с Кипър, Италия, Португалия, Естония, Франция и Румъния, които също имат така наречените „горещи точки“, свързани със замърсяване.

Специалистите безспорно са на мнение, че високото съдържание на нитрати във водата, е вредно за човешкото здраве и за екосистемите, причинявайки изчерпване на кислорода. Подобрение на биологичното разнообразие се забелязва на местата, където земеделските стопани или правителствата са постигнали високо ниво на очистване на водите. Въпреки това, прекомерното наторяване си остава проблем.

През последното десетилетие постигнатият напредък е незначителен и замърсяването с хранителни вещества от селското стопанство все още е сериозен проблем за много държави. Една от невидимите заплахи в ежедневието ни си остава и неправилното изхвърляне на отпадъци, особено във водоемите и в същото време това е проблем, с чието справяне можем най-пряко да повлияем за подобряване на ситуацията.