Априлското заседание на асеновградския общински съвет не предполага да бъде особено дълго. Точките, включени в Дневния ред, са едва 35. Голяма част от тях се гласуват процедурно, без особени дискусии, като отпускането на еднократни финансови помощи, приемане на отчети, предоставяне на обекти за безвъзмездно ползване, разпореждане с поземлени имоти и др. подобни. На това заседание следва да бъде утвърден списъкът на крайно нуждаещи се граждани за 2024 г. във връзка с установяването на жилищни нужди на хората, които могат да бъдат настанени под наем в общински жилища. Едно от предложенията е за именуване на нова улица в с. Мулдава. Тъй като тя води към стадиона в населеното място, предложението на кмета на селото е улицата да се назове „Спортист“. оОбщинските съветници ще трябва да решат дали да одобрят премахването на сграда, намираща се в имот общинска собственост и по-конкретно – при ДГ „Слънце“. В миналото сградата се е използвала за битови услуги – перално помещение и обслужване. Към днешна дата тя не се използва, а е видимо опасна. Мазилката е компрометирана, тухлената зидария е с нарушена цялост, покривът е хлътнал, коминът е с отклонение, липсва дограма – това и още във връзка с потенциалната опасност, която се създава за децата и персонала от градината, които преминават покрай сградата, се казва в докладна-записката, относно изразяване на съгласие за премахването на старата постройка.

Има няколко предложения за приемане на годишни отчети –единият е за „Многопрофилна болница за активно лечение – Асеновград” и избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит. Решението включва и реализираната печалба в размер на малко над 7 хил. лв. да остане в неразпределената печалба на дружеството. Друг отчет се отнася до дейността на Медицински център 1. И тук печалбата за 2023 г. е в размер на 7 хил.лв. Предложението е от неразпределените печалби от минали години да се покрият счетоводно непокритите загуби за 2019 г. и 2020 г. в размер на 18 хил.лв. Общинските съветници следва да одобрят и Годишния доклад за наблюдение изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Асеновград, докладите за осъществените читалищни дейности и финансови отчети за миналата година, както и Отчета за изпълнение на Годишния план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Асеновград. Докладна-записка от зам.-кмета инж. Стоян Димитров пък предполага даване на съгласие за обособяване на улична мрежа на квартал „Св. Трифон“ чрез премахване на растителност.
Как ще премине сесията, може да научите, като гледате излъчването й НА ЖИВО по телевизия ТВ САТ КОМ.