Юлското 11-то редовно заседание на Общински съвет – Асеновград е планувано да се проведе на 10-ти юли /сряда/. Проектът за дневен ред за редовната общинска сесия включва 28 точки, като по – голямата част от тях отново се отнасят до отдаване под наем на обекти общинска собственост, промяна на предназначението на земеделска земя или даване на разрешение за изготвяне на проекти. Сред предложенията има и такова за увеличаване на квотата на опериращите таксиметрови автомобили, на територията на Община Асеновград. От 155 както бе досега, броят им да бъде увеличен на 195 броя. Предложението е свързано и с това, че в деловодството на Общината е постъпила молба за издаване на 20 броя разрешителни за таксиметров превоз с нови електрически автомобили. Една от точките в дневния ред е свързана с докладна записка от д-р Теньо Манолов, зам.-кмет на Общината, за отдаване на съгласие натрупаните средства от отчисленията по Закона за управление на отпадъците, да бъдат използвани за безлихвено временно финансиране на проект „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“. На 11-то редовно заседание на Общинския съвет ще бъде изнесен и доклада за резултатите от осъществения последващ контрол за изпълнение на препоръките от извършения одит, за съответствие при управление на публичните средства на Община Асеновград. Как ще премине юлската общинска сесия може да проследите на 10-ти юли, от 9:00 часа на живо по телевизия  ТВ САТ КОМ.