ОбС Асеновград
ОбС Асеновград

54-то редовно заседание на Общински съвет – Асеновград ще се състои на 30-ти август 2023г. В дневния ред са предвидени за разглеждане 44 точки. Повечето от точките са свързани с отдаването под наем на обекти – публична общинска собственост. Някои от тях са предназначение за здравни дейности, други  – за клуб за екстремни спортове, а има и такава за ученическа столова. Предвидена е за разглеждане и докладна записка от зам.-кмета инж. Стоян Димитров относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2023 г. Част от точките и този път са за продажба на поземлени имоти. Също така е предвиден за разглеждане годишният отчет на кмета на община Асеновград за осъществената концесионна дейност и изпълнението на концесионните договори през 2022 г. и промяна на разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Асеновград за 2023 г.

30-тата точка е свързана с проекта за сътрудничество за кандидатстване за инвестиция по Процедура „Екологосъобразна мобилност”.

Към Постоянната правна комисия има предложения за приемане на изменения, свързани с Наредбите за определяне на местните административни такси и цени на права и услуги, както и тези за извършване на търговска дейност на територията на община Асеновград.

Четири са точките към комисията по Здравеопазване и социални дейности. Едната е свързана с предоставяне на помещение за нуждите на социалната услуга „Общностен център за деца и семейства” – Асеновград. Другата е за финансово подпомагане на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Асеновград. Две са за отпускане на еднократни социални помощи.

Какво още ще разгледат общинските съветници на 30-ти август, може да научите, като гледате заседанието на живо от 9 ч. сутринта по телевизия ТВ САТ КОМ.