През 2017 година Община Асеновград кандидатства пред Агенцията по заетостта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Обучения и заетост на младите хора”. След извършени оценки от страна на Комисията по заетостта към Областните съвети за развитие, Общината получи одобрение, за което има сключени два договора.
От 01.12.2017 година са назначени 23-ма „работник поддържане на сгради” . Те работят по кметствата в Тополово, Долнослав, Боянци, Нови извор, Златовръх, Стоево, Нареченски бани, Патриарх Евтимово, Червен и Леново. За тези работници има назначени 5-ма наставника, които в рамките на 3 месеца, но не по-малко от 40 часа месечно, трябва да наставляват работниците по изпълнение на дейностите по поддържане на сградния фонд. Договорът е за срок от 6 месеца и е на стойност 79 029 лв.
От 01.01.2018 година по другия договор са назначени 48 работника по озеленяване за поддръжка на зелени площи в Асеновград, като също имат назначени 9 наставника в рамките на 3 месеца и не по – малко от 40 часа седмично трябва да наставляват работниците по изпълнение на дейности по поддръжка на тревни площи и градинки. Договорът е за 6 месеца и е на стойност 163 941 лв.