Община Асеновград

С безлихвени заеми, които след това ще бъдат възстановени, община Асеновград осигурява средствата за реализиране на два проекта. Едното постъпило предложение е от зам.-кмета по строителството инж. Стоян Димитров и е свързано с проект „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компустиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ и поетапното разплащане на сключените договори. Искането е за предоставяне на временни финансови средства под формата на краткосрочен безлихвен заем от бюджетната сметка на Община Асеновград по сметка за европейски средства, за да бъде изплатен дължимият Данък добавена стойност по проекта.

Втората докладна записка свързана отново с предоставяне на безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград за 2024г. по сметка на европейски средства е от зам.-кметът д-р Теньо Манолов. Искането за безлихвения заем в размер на 60 000 лева е по проект „Топъл обяд в община Асеновград, по договор за безвъзмездна финансова помощ, съфинансиран от Европейски социален фонд плюс по програма за храни и основно материално подпомагане 2021 -2027“. Финансовите средства по него ще бъдат възстановени до края на 2024г.