Общият брой безработни, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” – Асеновград в края на април, е 1 568 души. В сравнение със същия период на миналата година, когато са били 1 866 души, броят им е намалял с 16%. Равнището на регистрираната безработица е 5.59% и е с 1.06 пункта по-ниско в сравнение със същия период на миналата година, когато е било 6.65%.Входящият поток през отчетния период е 168 души и е с 11.6% по-малък в сравнение с този от същия месец на миналата година, когато е бил 190 души. А изходящият – 267 души. Постъпилите на работа са 162 души или малко над 60. Продължително безработните, тоест тези, които са регистрирани повече от 1 година, са 29.5% от общия брой на регистрираните. Средният престой на 1 лице на борсата е повече от 30 месеца. През април по програми за заетост работа са започнали 7 лица, а по мерки 3 лица, като всички са започнали работа в община Асеновград.Жените продължават да са по-голяма част от безработните – 57.9%. Лицата без квалификация съставляват 53.9% от регистрираните. Голяма е разликата в продължителността на безработица в двете общини: 16.22 месеца е за Асеновград и 24.61 месеца за Лъки. 89.4% от заявените свободни работни места са за неквалифицирани работници