Осем комисии към Общински съвет-Асеновград трябва да се сдобият с членове за стартиралия вече мандат 2023-2027, за да може местният парламент да започне да функционира по съответния ред и на следващото му заседание вече да има предложения, които засягат жителите на общината и следва да бъдат приети с решения на съвета. На първото заседание на Асеновградския общински съвет бе положена клетва от новите му членове и от новоизбраните кметове, бе избран и председател. Второто заседание бе извънредно и бе свикано с цел избор на зам.-председатели и членове на временната комисия, която да изготви Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет. Сега, третото заседание, което ще се проведе утре от 16 ч., също е извънредно и по време на него следва да бъдат определени членовете на постоянните комисии: по Общинска собственост, по Бюджет и финанси, по Устройство и развитие на територията на общината, по Здравеопазване и социални дейности, по Образование и култура, по Екология, по Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и противодействие на корупцията и Правната комисия; Както винаги, сесията ще се проведе в зала 601 в сградата на Общината.