Във връзка с наближаващите пролетни празници от МОСВ напомнят, че Бодливият залист (Ruscus aculeatus) е от видовете диворастящи лечебни растения, поставени под специален режим на опазване и ползване съгласно Закона за лечебните растения. Специалният режим се определя всяка година със заповед на министъра на околната среда и водите.

Събирането за търговски цели на растението от естествените му находища на територията на  страната е забранено, затова не трябва да се купуват букети, в които присъства.

Бодливият  залист, наричан също миши трън, миши чемшир и самодивски чемшир, е вечнозелено храстовидно растение.  Достига височина от 30 до 60 см. Притежава силно разклонено стъбло и пълзящо коренище. Крайните клонки на стъблото са плоски и с ланцетна форма, като на върха са бодливо заострени. Върху тях се разполагат недоразвитите листа, които имат вид на люспици.

Бодливият залист е сенкоиздръжлив вид. Среща се в Централна и Южна Европа, в гори и храсталаци до 900 м надморска височина.

Сигнали за нарушения могат да се подават на „зеления” телефон в съответните Регионални инспекции по околната среда и водите.