Първите, т.нар. тържествени сесии на новоизбраните общински съвети на територията на област Пловдив, по време на които ще се положи клетва от новите членове, ще се проведат по график между 7-ми и 13-ти ноември. Заседанията се свикват със заповед на областния управител д-р инж. Илия Зюмбилев. „Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), първото заседание на новоизбрания Общински съвет се свиква от областния управител най-късно 14 дни след обявяване решението на Общинската избирателна комисия за избор на общински съветници“, казват от областна управа.

Става ясно, че първото заседание на Общински съвет-Асеновград ще се проведе на 10-ти ноември, петък, в зала 601 от 10:30 ч.

„Новоизбраните общински съветници, кметовете на общините и кметовете на кметствата полагат клетва и подписват клетвен лист в присъствието на областния управител или негов представител, на председателя на Общинската избирателна комисия и граждани на общината“, уточняват отОбластна администрация-Пловдив. А самата клетва е следната:

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите на община (в случая Асеновград) и да работя за тяхното благоденствие.“

По време на първата сесия се провежда и процедура по избор на председател на Общинския съвет. Припомняме, че до настоящия момент тази длъжност в местния парламент на Асеновград изпълнява Драгомир Георгиев.