Асфалтиране на част тополовските улици, сред които ул. „Заводска“ за 70 хил. лв. и ул. „Кокиче“ за 85 хил.лв., както и основен ремонт на ул. „Бор“ за 18 500 лв., предвижда включената в августовската сесия промяна на разчета за финансиране на капиталови разходи и бюджета на Община Асеновград за 2018 г. Предлаганата промяна е свързана основно с необходимостта да бъдат включени някои нови обекти, обясняват от администрацията. В докладната, предложена на вниманието на общинските съветници, се посочва, че общата рамка на бюджетните средства за капиталови разходи е завишена с 206 580 лв., в това число от завишение на приходите от продажби – 197 300 лв. и от вътрешни промени в бюджета на общината – 9280 лв.
По функции промените са както следва:
1. Функция „Общи държавни служби“
–нов обект т.12 „Цифрова комуникационна система за нуждите на общината“ – 8 680 лв.;
– т.7 – „Система за електронно гласуване“ – от 20 000 става 14 000 лв.;
2. Функция „Жил.строителство,БКС и ООС“
-нов обект „Асфалтиране на ул. „Заводска“ – 70 хил. лв.;
– нов обект ул. „Кокиче“ за 85 хил.лв.
– нов обект ОР на ул. „Бор“ за 18 500 лв.
3.Функция 3 „Почивно дело и култура“
– нов обект – „Система за видеонаблюдение на Палеонтологичен музей Асеновград“ – 2 000 лв.
Така оформените предложения пердстои да бъдат обсъдени и гласувани от общинските съветници на предстоящото след две седмици редвно заседание на местния парламент.