За 23-ти ноември, сряда, е планирано 45-то заседание на Общински съвет-Асеновград. Акцентите в него не са много, тъй като повечето от предложенията се отнасят до определяне на наемни цени, отдаване на обекти под наем или продажба на такива, промяна предназначението на поземлени имоти и така точките едва ли ще бъдат подложени на дълго обсъждане, по-скоро ще се гласуват чисто процедурно. Все пак трябва да споменем 2 от 25-тте предложения, част от дневния ред, към постоянната комисия по Бюджет и финанси. Едното е свързано с подаване на проектно предложение с наименование „Укрепване на общинския капацитет в община Асеновград“ по програма „Развитие на човешките ресурси“. То се прави във връзка с реформирането на системата за социални услуги и вменяването на нови правомощия на общините. Така им се предоставя възможност за интегрирана подкрепа, която да позволи плавния преход и безпроблемно въвеждане на реформите. Другата точка към Комисията по Бюджет и финанси се отнася до реализацията на проект „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, като се уточнява, че по това направление е необходимо Общината да предостави временно финансови средства под формата на безлихвен заем в размер на 3 млн. лв. Той следва да бъде отпуснат от бюджетната сметка на Община Асеновград и да бъде възстановен след верифициране на извършените разходи по проекта.
Дали ще има допълнителни предложения и актуални питания по време на заседанието ще стане ясно едва по време на него. На 23-ти ноември от 9:00 ч. сутринта ТВ САТ КОМ отново ще предава НА ЖИВО сесията на местния парламент.