Възрастни хора и хора с увреждания отново ще се възползват от предлаганите от Община Асеновград здравно-социални услуги и консултации, съобщи кметът на общината Емил Караиванов.

Проектът е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”.Общата стойност на проекта е 412 009,28 лв., от които 350 207,89 лв. средства от ЕСФ и 61 801,39лв. национално съфинансиране.

Началната дата на проекта е 01.08.2019 г. с продължителност 16 месеца – до 31.11.2020г. Потребителите на услугата по заложения национален стандарт ще бъда 168 души – хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване. Те ще получават здравно- социални услуги, психологическа подкрепа и консултиране.

Почасовите услуги в домашна среда ще се осигуряват от екип от специалисти – медицински сестри, домашни санитари, социални работници и психолози.Основната цел на проекта е чрез услугите, които ще се предоставят, да се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в община Асеновград чрез услуги в домашна среда.

Патронажната грижа ще се предоставя 12 месеца в рамките на проекта. Община Асеновград ще осигури подходящи помещения, на които при необходимост ще бъде извършен ремонт, ще се закупи оборудване и обзавеждане. Ще се закупи автомобил за осигуряване мобилността на услугата. Ще бъде нает екип от специалисти – медицински сестри, домашни санитари, социални работници и психолози, които ще предоставят различни здравни и социални дейности за подкрепа. Предвидена е подкрепа и обучение на персонала, ангажиран пряко с предоставянето на здравно-социалните услуги.