Дейностите включени в предмета на поръчката са строително-ремонти работи с основна цел подобряване на пътните настилки по улиците в град Асеновград и населените места на територията на Община Асеновград.

Обществената поръчка е на стойност 2 098 000 лв. и е оформена в няколко обособени позиции. Тя включва ремонт и рехабилитация на улици и участъци от тях в селата: Тополово, Новаково, Жълт камък, пътя между селата Врата и Три могили и пътя между Юрта и с. Мостово, улици в с. Конуш, с. Леново, Червен, Горнослав, Мулдава, Стоево, Боянци и Козаново. Преасфалтиране на улици ще има и в Нареченски бани. В Асеновград преасфалтиране и подмяна тротоарна настилка предстои и на  ул.“Бако Динчо“ Асеновград, Асфалтиране зад бл.13 кв.Изток Асеновград, Асфалтиране, бордюри и тротоарна настилка на ул.“Ст. Караджа“ Асеновград, пред бл.12 кв.Баделема Асеновград, ул.“Незабравка“ и ОР на ул.“Пере Тошев“ в Асеновград.

Благоустрояване предстои и на улиците „Младен Митроколев“, ул.“Харманите“ в кв.Г.Воден, улиците „Й. Йовков“, Христо Анастасов“ м/у ул.“Бор“ и ул.“Еделвайс  в кв. Д. Воден, също.

Трасиране на нова улица, обслужваща кв.1 и кв.2 в с.Лясково и баластрирането й също е предвидено в поръчката.

Към този момент обаче, видно от Решението на Агенцията по обществените поръчки, предстои да бъде даден старт на процедурата само за обособена позиция 5 в поръчката, а именно – Публично състезание за „Ремонт на улици в селата Златовръх, Конуш, Патриарх Евтимово, Избегли, Нови извор и Орешец на стойност 255 500.00 лв. без ДДС или 306 600,00 лв. с вкл. ДДС..
Прогнозната  стойност  на СМР попада в обсега на чл. 20, ал.3, т1 от ЗОП – възлагане чрез събиране на оферти с обява.

 

Е. Граматикова