На 16.01.2023 г. се проведе заключителна пресконференция по проект: „Благоустрояване на част от централната зона и площад „Акад. Николай Хайтов“ в гр. Асеновград – I етап” №:BG16RFOP001-1.025-0006-C02, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. На събитието присъстваха инж. Стоян Димитров – Заместник-кмет на общината и Ръководител на проекта, екипа на проекта,представители на фирмите изпълнители, служители на община Асеновград и др.                                                                                                                               Инж. Димитров направи подробен отчет за изпълнението на всички проектни дейности, като акцентира върху основната – изпълнението на строително монтажните работи. „Въпреки трудностите породени от нестабилната икономическа обстановка, високата инфлация и постоянно повишаващите се цени в строителството през последната година и половина, благодарение на съвместните усилията на изпълнителя, общинска администрация и ОПРР, успяхме да приключим проекта успешно. Обектът е изцяло завършен и въведен в експлоатация с Разрешение за ползване от 20.12.2022г. на РДНСК.“ – заяви инж. Димитров.                                          „Изцяло обновени със средства от програмата са голяма част от площадното пространство и нива II и III на площад „Академик Николай Хайтов”. Изгради се нова стоманобетонова плоча на ниво II. На същото ниво вече има постоянна открита сцена с обслужваща към нея сграда, които могат да се използват за организирани събития, представления и различни прояви. На ниво III се изградиха алпинеуми и амфитеатрална зона за отдих с възможност за организиране на по-малки мероприятия. На площадното ниво се монтира часовник и се обособиха кътове за отдих. Всички нива са с изпълнени нови настилки, цялостно отводняване, ново осветление, красиво озеленяване с изцяло нова поливна система. За осигуряване достъпа на хората с увреждания до всички площадни пространства и сгради са изградени асансьор, платформа и рампи. Изградена е също така и модерна система за видеонаблюдение. Инж. Димитров благодари на екипа на проекта и всички изпълнители допринесли със своята работа за успешната му реализация.                                                                  В заключение инж. Димитров заяви, че Община Асеновград ще работи усилено за осигуряване на финансиране за реализация и на етап втори от ремонта на централната зона, който обхваща терените пред хотел „Асеновец“, читалище „Родолюбие“ и продължението на пешеходната зона в двете посоки от обновените пространства. Така с осъществяването и на етап II ще се постигне цялостната завършена визия на центъра града.

Проект: „Благоустрояване на част от централната зона и площад „Акад. Николай Хайтов“ в гр. Асеновград – I етап”, ДБФП № BG16RFOP001-1.025-0006-C02, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж”2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Община Асеновград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Управляващия орган.