Да бъде повишен размерът на санкциите за общинските съветници, които отсъстват от заседания – това предложение бе отправено от Георги Самаров от ПП „Възраждане“ по време на последната сесия на местния парламент.

Според правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград, за изпълнение на задълженията си, общинските съветници получават възнаграждения. Mесечнite такiва, при участие във всички комисии и заседания, са в размер на 70% от средната брутна заплата в общинската администрация за съответния месец. При отсъствие на съветника, възнаграждението му се намалява така:
– Със 100 лв. при отсъствие от редовно заседание;
– С 40 лв. от извънредно заседание;
– С 30 лв. от заседание на постоянните комисии;
– С 1 лев за всяко пропуснато гласуване на решение;

Спрямо последните обстоятелства, като повишение на заплатите в общинската администрация, оттам и на съветниците, Георги Самаров от Възраждане отправи предложение по време на последната сесия, споменатите санкциите да бъдат повишени: санкцията от 100 лв. да стане 200 лв., а тези от 40 лв. и от 30 лв. да се повишат на 100 лв. Освен тези промени, Самаров предложи към публикуването на протокола от заседанията на Общинския съвет, което бе разпоредено от закона само преди няколко дни, да се прибавят и разпечатките от електронното гласуване и резултатите от поименния вот на съветниците по съответните решения. Малко преди това Енко Найденов от БСП също заяви своето удовлетворение от факта, че това, което се случва на заседанията на Общинския съвет, вече ще е налично на сайта на Общината.
Колкото до предложенията на Самаров – стигна се и до тях. Всяко едно бе гласувано по отделно и всяко едно, свързано с повишението на санкциите, при отсъствия от заседания, не бе прието. Превес имаха гласуванията „Против“ и „Въздържал се“.
Публикуването на разпечатки от глсуванията поименно, също не бе подкрепено.