Близо 40 точки е планувано да бъдат разгледани и подложени на гласуване на предстоящото през месец декември 4-то Редовно заседание на Общински съвет-Асеновград. Сред предложенията са приемане на план-сметка „Чистота“, промяна в бюджета на Общината, в числеността и структурата на общинската администрация и други.

Декемврийското заседание ще се проведе на 20-ти декември, сряда, от 9 ч. сутринта в зала 601. Освен редовните точки в Дневния ред, които касаят разпореждане с имоти и които разбира се, не са малко, има и такива, които винаги се гласуват към края или началото на годината – като приемането на план-сметка „Чистота“ например. Тази точка винаги предизвиква дебат в общинския съвет. Сега предложението на администрацията е таксата за битови отпадъци за 2024 г. да бъде повишена от 4 промила на 5,2 промила за жилищни и вилни имоти и от 8,1 промила на 8,6 промила на нежилищните. В таблица се посочва таксата и конкретните промили във всяко едно населено място от Общината. Пояснява се, че през последните години се наблюдава сериозен ръст на количеството битови отпадъци и се обосновава с конкретни мотиви изготвянето на настоящата план-сметка „Чистота“.

Една от точките от Дневния ред е одобрение на проект, касаещ свързването на ул. „Книжна фабрика“ или кв. „Запад“ с кръговото кръстовище на бул. „България“, на изхода на Асеновград – нещо, за което се говори години наред.

Има предложение за промяна в бюджета на Общината, заради постъпили искания от училището в с. Мулдава и центъра за подкрепа за личностно развитие „Васил Левски“ за допълнителни средства за разплащане на горива за отоплителния сезон и извършване на авариен ремонт.

Ще се гласува и промяна в числеността и структурата на общинската администрация, тъй като 5 населени места в Асеновградско придобиха статут на кметства и в тях вече ще има кметове, а не кметски наместници.

Отново следва да се приеме ценово облекчение на пътуващите с градския транспорт пенсионери и хора с увреждания. Общинските съветници трябва да изберат и делегат, който, заедно с кмета на общината, да представлява Асеновград в Общото събрание на Националното сдружение на общините, ще се гласува и избор на делегат в Регионалната асоциация на общини „Тракия“. Има и точки за избор на членове на различни комисии към Общината.