По проект „Красива България“ допустими кандидати за финансиране са общините, областните управители, държавните институции и контролните органи. Целта е чрез изпълнението на проектите да се осигурят условия за по-качествено обслужване на гражданите в публични сгради, включително и със статут на недвижима културна ценност, в сферата на образованието, здравеопазването, социалните услуги, културата, спорта, както и да се подобри работната среда в тях. Най-желаната мярка  „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради” става ежегодна и няма да зависи от наличния финансов ресурс. Разработена е нова мярка с насоченост към подобряване на образователната среда чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградите, създаване на достъпна архитектурна среда, модернизация и обновяване на сградния фонд и дворните пространства. Остават за кандидатстване и съфинансиране досегашните мярки: „Подобряване на обществената среда в населените места”, „Подобряване на социалната инфраструктура” и „Подобряване на социалните услуги за резидентна грижа и осигуряване на подслон”. За първи път се допуска кандидатстване с един обект по две мерки. Крайният срок за подаване на документи е 15-ти март. Дали община Асеновград и прилежащите и институции ще кандидатстват по някоя от мерките, предстои да разберем.