48 предложения включва Дневният ред на януарското заседание на Общински съвет-Асеновград. Към тях има и 3 точки, които представляват отчети и писма, представени за сведение, относно дейността на общинския съвет и изпълнението на неговите решения за второто шестмесечие на миналата година, както и Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит“ за 2024 г.

Към Постоянната комисия по общинска собственост има 7 предложения. Едно от тях е свързано с приемането на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през настоящата година. Тя е свързана с определянето на приходите и разходите в тази връзка – от наеми, продажби, придобиване на имоти и др. Общо очакваните приходи от всички пера са в размер на близо 3 млн. 600 хил. лв., докато разходите са малко над 227 хил. лв. В програмата са описани всички имоти, спрямо тяхното предназначение.

Към Постоянната комисия по Устройство и развитие на територията на общината има повече от 10 точки, като те се отнасят до одобряване на подробни устройствени планове, до промяна предназначението на имоти и други подобни.

Към Постоянната комисия по Бюджет и финанси има само две точки. Едната от тях е за предоставяне на безлихвен заем от бюджета на Общината в размер на 41 хил. лв. за изплащане на възнагражденията на наети лица по програма „Младежка заетост“. Сумата следва да бъде възстановена до месец декември.

Правната комисия е разгледала само една точка, отнасяща се до Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет. Предложенията, отнасящи се по направление образование и култура също не са много – за приемане на годишната програма за развитие на читалищната дейност на територията на общината, за избор на представители на общинския съвет, които да участват в комисия за изготвяне на правила за компенсиране на родители, чиито деца не са приети в детските градини и ясли и др.

Най-голям дял сред броя предложения на тази сесия има Комисията по здравеопазване и социални услуги. Точките тук са най-вече за отпускане на еднократни социални помощи на нуждаещи се, както и на финансови средства на лицата, които тази година ще навършат 100 години. През 2024 г. те са петима и ще получат съответно по 500 лв. за своя юбилей.

По време на сесията ще бъде представен и отчет относно изпълнението на заложените дейности, отнасящи се до подпомагането на асистирана репродукция на хора с репродуктивни проблеми. Става ясно, че през изминалата година са одобрени 13 заявления и са отпуснати общо 26 хиляди лева. До момента, с помощта на програмата, са родени общо 67 бебета, 4 от тях – през 2023 г.