Общият брой безработни, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” – Асеновград в края на месеца, е 1667 души. В сравнение със същия период на миналата година, когато са били 1955 души, броят им е намалял с 14.7%. Равнището на безработица е 5.94% и е с 1.02 пункта по-ниско в сравнение със същия период на миналата година, когато е било 6.96%. Входящият поток през месеца е 203 души и е с 19.1% по-малък в сравнение с този от същия месец на миналата година, когато е бил 251 души. Изходящият поток е 548 души и е 7.5% по-голям от този през същия месец на миналата година – 507 души. Постъпилите на работа са– 77.4% от изходящия поток. Съотношението входящ / изходящ поток е 2.7. Продължително безработните /регистрирани повече от 1 година/ са 25.7%. Регистрирани повече от 24 месеца са 21.7%. Средният престой на 1 лице на борсата е 28.54 месеца. През март по програми за заетост работа са започнали 5 лица, като всички са започнали работа в община Асеновград. По мерки – едно лице е започнало работа.През месеца има две лица започнали обучение за професионална квалификация в БГЦПО, 15 лица по проект „Ние също можем” – специалност „социален работник-деца” и 20 лица по проект „Обучение за заетост” – специалност „шивачество”. 15 лица са завършили обучение по Ключова компетентност.
Равнището на безработица в края на месеца е 5.94%
Равнището на безработица в община Асеновград /6.03%/ е 1.5 пъти по-високо от равнището в община Лъки /4.07%/
Жените продължават да са по-голяма част от безработните – 57.8%
Лицата без квалификация съставляват 53.2% от регистрираните
Средният престой на 1 лице на борсата е 28.54 месеца
Голяма е разликата в продължителността на безработица в двете общини: 15.29 месеца в Асеновград и 21.77 месеца в Лъки
90.4% от заявените свободни работни места са за неквалифицирани работници