Проектът за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България“ е на стойност: 106 072 089,50 лв. с ДДС, от които:

  • Финансиране от ОПОС 2014 – 2020 (БФП): 80 033 191,56 лв.
  • Кохезионен фонд: 68 028 212,82 лв.
  • Национално съфинансиране: 12 004 978,74 лв.
  • Съфинансиране от община Асеновград: 8 557 899,38 лв.
  • Възстановим от НАП ДДС: 17 480 998,56 лв.

По проекта са изградени и реконструирани канализационни клонове с обща дължина 23 177,46 м и водопроводни клонове с обща дължина 8 082,14 м. Изградена е Пречиствателна станция за отпадъчни води за 65 350 еквивалент жители.

С изпълнението на този проект се цели постигането на подобряване и развитие на инфраструктурата за канализационната  и водоснабдителната мрежа в Асеновград, както и екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води.

С изпълнението на проекта е постигната една от специфичните стратегически цели на ОПОС – опазване и подобряване състоянието на водите, както и се подпомага в голяма степен за реализирането на друга цел – опазване на биологичното разнообразие и защита на природата в града и околностите му, казват от Общината.  С изпълнението на проекта по Водния цикъл се очаква да бъдат решени и значителна част от проблемите за опазване на околната среда, подобряване на санитарно-хигиенните условия за живот на населението и др.

Заключителна пресконференция за приключване на дейностите по проекта и отчитане на постигнатите резултати ще се проведе утре в зала 305 на Общината.

От 12:00 ч. пък, на Пречиствателната станция за отпадъчни води в Асеновград ще се състои и официалната церемония по „рязане на лентата“ за пускане в експлоатация на съоръжението.