6-ти юни 2024 г., гр. Асеновград – Община Асеновград изпълнява проект №
BG16FFPR002-5.001-0003 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община
Асеновград, финансиран по Процедура „За по-чист въздух!“ по Програма „Околна
среда“ 2021 – 2027 г.
Кметът на Община Асеновград – д-р Христо Грудев и Ръководителят на Управляващия
орган на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. – г-жа Галина Симеонова подписаха на
13.03.2024 г. Административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП)
на стойност 27 379 011,13 лева (двадесет и седем милиона триста седемдесет и девет
хиляди единадесет лева и тринадесет стотинки), от които:
– 23 272 159,46 лева (двадесет и три милиона двеста седемдесет и две хиляди сто
петдесет и девет лева и четиридесет и шест стотинки) от Европейския фонд за
регионално развитие;
– 4 106 851,67 лева (четири милиона сто и шест хиляди осемстотин петдесет и един
лева и шестдесет и седем стотинки) национално съфинансиране от държавния бюджет
на Република България.
Целта на кампанията е да редуцира замърсяването на въздуха, да подобри качеството
на живот на жителите в района, като поставя за цел да обхване до 3000 домакинства,
които да се възползват напълно безвъзмездно по програмата. Допустими за участие са
всички домакинства, които се отопляват на твърдо гориво (дърва или въглища).
Замърсяването на въздуха с фини прахови частици най-често е резултат от
използването на твърдо гориво за битово отопление през зимата, съчетано с емисиите
на вредни вещества от автомобилния транспорт. Възможността, която дава програмата,
е замяна на отоплителен уред на твърдо гориво с алтернативен такъв на пелети, термо-
помпи или климатици.
Всеки от одобрените кандидати за участие в Основната фаза получава безвъзмездно
доставката, пренасянето до мястото на монтажа и самия монтаж на новото
отоплително оборудване в жилището. Безвъзмездно е и транспортирането и
предаването за рециклиране на отоплително оборудване, работещо на дърва и/или
въглища.
От 06.06.2024 г. домакинства на територията на община Асеновград могат да заявят
желанието си за участие в проекта, чрез подаване на заявление в обособен за целта
офис находящ се в гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 4, сградата на
Народно читалище “Родолюбие-1873“, ет. 2, стая 5.
За улеснение на местното население, технически екип ще извършва консултации на
гражданите и подпомагане при попълване на изискуемите документи.
За допълните въпроси по програмата:
Телефон: 0878/ 44 73 29
Имейл: asenovgrad@greenair.bg
Сайт: www.asenovgrad.bg