Търсят педагог и медиатор за Центъра за ранно детско развитие в Асеновград

Педагог и медиатор, които да бъдат назначени в Център за ранно детско развитие – Асеновград, търсят от Община Асеновград. Ето и какви са условията, поставени от градската управа към кандидатстващите за позициите и на какви изисквания трябва да отговарят:
Община Асеновград кани потенциални кандидати за позиция „Педагог” в дейност„Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовнаст на децата за равен старт в училище”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-2.004-0037-С01.

Основни цели на проекта:
• Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие;
• Повишаване достъпа до услуги устойчиви и висококачествени, включително здравнии социални услуги от общ интерес.
Услугите ще се предоставят в Център за ранно детско развитиена адрес: гр. Асеновград, ж.к. Запад, ул.”Георги Ковачев“ №13.

1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

1.1. Основни изисквания
• Да имат висше образование – завършена образователна степен бакалавър/магистър с педагогическа правоспособност по предучилищна или начална училищна педагогика;
• да имат професионален опит не по-малък от 1година по специалността;
• да познават нормативната уредба в областта на предучилищното и началното образование;
• да притежават компютърна грамотност;
• да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

1.2. Специфични изисквания

Ще се счита за предимство:
• преминато допълнително обучение за работа в мултикултурна среда и с двуезични деца;
• да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск;
• да познават местните уязвими общности в община Асеновград, техните културни особености, език,традиции при отглеждане на децата;
• да познават спецификата на педагогическата работа с различни уязвими групи – деца от/на улицата, деца с поведенчески проблеми; деца, отпаднали/отпадащи от училище;
• деца, живеещи във високо рискови общности и др.

2. Профил на длъжността:
1. Оказване на методическа подкрепа на медиаторите, включени в дейността, относно мотивиране и привличане на представители на целевата група;
2. Разработване на програма и обучителни материали за провеждане на лятното училище;
3. Изготвяне на учебен план за образователната дейност и прогноза за очакваните резултати, както и изпълнение на всички дейности, включени в плана;
4. Планиране и прилагане на адекватни методи, средства, материали и инструментариум за реализация на образователната дейност и диагностичната дейност, свързана с развитието на децата;
5. Изготвяне на подробен план-график за провеждане на лятното училище, включващ образователни елементи, комбиниран с интерактивни методи и игри, състезания, екскурзии, фестивали и други творчески и познавателни дейности;
6. Планиране и осъществяване на взаимодействие с родителите и партньорите в образователната дейност;
7. Насърчаване и включване на родителите от целевата група в планирането, организирането и провеждането на различните прояви, съпътстващи лятното училище;
8. Изготвяне на подробен план за необходимите за закупуване учебни помагала и пособия, занимателни и образователни игрии други необходими материали;
9. Провеждане на дейности за формирането на положителни нагласи към ученето като ценност и за изграждането на умения за активно и самостоятелно учене, на умения за работа в екип и в група, на умения за решаване на проблеми и на умения за критично мислене;
10. Подпомагане на преодоляването на затрудненията в изучаването на български език;
11. Организиране на участие в посещение на децата и родителите на училище с цел запознаване с началните учители и учебната среда;
12. Създаване и поддържане на индивидуално досие за всяко дете, включено в лятното училище, и създаване и поддържане на база данни относно всички потребители по отделните дейности и предоставените им услуги;
13. Разработване и прилагане на методи за индивидуален подход с цел максималното развитие и изява на всяко дете съобразно индивидуалните му заложби, способности, интереси и предпочитания, за развитие на детското творчество, изява на личностния потенциал на всяко дете;
14. Участие при необходимост в срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
15. Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугaтa, в която участва.

При изпълнение на задачите консултантът е длъжен:
– да спазва Етичния кодекс на работещите с деца и етичните принципи на социалната работа с деца, семейства и общности;
– да участва в срещите на екипа от консултанти по проекта, както и да им оказва съдействие;
– да води и поддържа документация за изпълнението на възложените му задачи;
– да оказва съдействие на органите за закрила на детето в общината;
– да сигнализира на компетентните органи в случай на дете в риск и да оказва съдействие при работата по случая;
– да отговаря за опазване живота и здравето на децата по време на престоя им в лятното училище и по време на различните дейности и занимания, организирани от консултанта извън лятното училище.

3. Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен договор за услуга /граждански договор/ за срок от един месец. Работно време: работа по график, но не повече от 160 часа за периода.

4. Документи за кандидатстване:
Заинтересованите кандидати следва да представят следните документи:
• Заявление за участие – Приложение 1;
• Автобиография по образец – Приложение 2;
• Декларация по образец – Приложение 3;
• Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

5. Срок и начин за подаване на документи :
Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Асеновград, пл. „Акад. Н. Хайтов” № 9 в Информационен център всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.
Краен срок за подаване на документите е до 17.00 часа на 18.06.2018г.

6. Етапи на подбора:
• проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания – административно съответствие;
• събеседване.

До участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.
Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени за мястото, деня и часа на провеждане на събеседването.
Събеседването има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните качества, необходими за изпълнението на длъжността.
След приключване на работата си, комисията изготвя протокол с резултатите от събеседването и списък с класираните кандидати в тридневен срок от провеждането на интервюто.
Кметът на община Асеновград взема решение за сключване договор за услуга с предложените от комисията кандидати.
Обжалването на решението за класиране на кандидатите, не спира изпълнението, поради високата обществена значимост на настоящия проект.

За допълнителна информация:
Мария Ташева– координатор проект „Център за ранно детско развитие – Асеновград”
тел.: 0331/20 263 и
София Бечева– координатор проект „Център за ранно детско развитие – Асеновград”
тел.: 0331/20 341

Община Асеновград кани потенциални кандидати за позиция „Медиатор” в дейност „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовнаст на децата за равен старт в училище”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-2.004-0037-С01.

Основни цели на проекта:
• Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие;
• Повишаване достъпа до услуги устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес.

Услугите ще се предоставят в Център за ранно детско развитиена адрес: гр. Асеновград, ж.к. Запад, ул. ”Георги Ковачев“ № 13.

1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

1.1. Основни изисквания
• да са физически лица;
• да имат завършено средно/основно образование;
• да познават местните уязвими общности в община Асеновград, техните културни особености, език, традиции и т.н.;
• да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип;
• да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
• да не са в конфликт на интереси.

1.2. Специфични изисквания

Ще се счита за предимство:
• да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск.

2. Профил на длъжността:
Консултантът ще подпомага дейността на педагога в лятното училище, като ще извършва следните задачи:

1. Провеждане на работа на терен – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт с представители на целевите групи, поддържане на връзки, информиране, ориентиране, посредничество;
2. Участие в оценка на потребностите на конкретните целеви групи, с които работи – дефиниране на проблемите, конкретните нужди и оплаквания, рисково поведение;
3. Работа със семейството по отношение на мотивиране за включване и участие на детето в дейност „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовнаст на децата за равен старт в училище”;
4. Разпространение на информационни и образователни материали сред целевите групи;
5. Съдействие за провеждане на информационни срещи за предоставяне на дейност „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовнаст на децата за равен старт в училище”;
6. Придружаване на децата до услугата по указание на педагога и след писмено съгласие на родителите;
7. Подпомагане на педагога в дейност „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовнаст на децата за равен старт в училище”при осъществяването на неговите задачи;
8. Подпомагане на педагога в дейност „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовнаст на децата за равен старт в училище”при реализация на дейностите по отношение на връзката „специалист – семейство”;
9. Участие в посещенията, заедно с децата и родителите, на общообразователните училища с цел запознаване с началните учители и учебната обстановка;
10. Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта.

При изпълнение на задачите консултантът е длъжен:
– да спазва Етичния кодекс на работещите с деца и етичните принципи на социалната работа с деца, семейства и общности;
– да участва в срещите на екипа от консултанти по проекта, както и да им оказва съдействие по въпроси свързани с компетенциите си;
– да води и поддържа документация за изпълнението на възложените му задачи;
– да участва в обучения, организирани от МТСП и община Асеновград;
– да оказва съдействие на органите за закрила на детето в общината;
– да сигнализира на компетентните органи в случай на дете в риск и да оказва съдействие при работата по случая;
– да отговаря за опазване живота и здравето на децата при придружаването им до и от лятното училище.

3. Срок на договораи работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен договор за услуга /граждански договор/ за срок от два месеца. Работно време: работа по график, но не повече от 320 часа за периода.

4. Документи за кандидатстване:
Заинтересованите кандидати следва да представят следните документи:
• Заявление за участие – Приложение 1;
• Автобиография по образец – Приложение 2;
• Декларация по образец – Приложение 3;
• Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

5. Срок и начин за подаване на документи :
Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Асеновград, пл. „Акад. Н. Хайтов” № 9 в Информационен център всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.
Краен срок за подаване на документите е до 17.00 часа на 18.06.2018г.