Старият срок за подаване на документи за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“ изтече на 10-ти януари тази година.  Министерството на регионалното развитие и благоустройството взе решение този срок да бъде удължен, за да може сдруженията на гражданите, които не са одобрени за изцяло 100% финансиране при процедурата на Етап I и се намират в резервния списък, да имат възможност да кандидатсват за Етап II. Документите по процедурата за кандидатстване остават същите като за Етап I с това допълнение, че трябва да се приложи допълнително решение на общото събрание на етажната собственост, че съсобствениците са съгласни да осигурят 20% съфинансиране за изпълнение на мерките за енергийна ефективност. Припомняме, че при Етап II финансирането е 80% от държавата със 20% съфинансиране от собствениците. Новият срок, за подаване на документи от Общините в системата на ИСУН, за кандидатстване по процедурата на Етап II е удължен до 17:00 часа на 29-ти февруари /четвъртък/ 2024г. Като гражданите трябва да имат предвид, че Общините ще приемат заявления за участие в процедурата от сдружения на собственици до 10-ти февруари  /събота/  2024 г. включително. С цел избягване на концентрация на средствата и постигане на по-добро териториално разпределение на предоставения ресурс, средствата са разпределени между шестте района за планиране поравно. Етап II на програмата ще се изпълнява във всяка една от 265-те Общини в страната.