сесия

Точно 26 точки включва проектът за Дневен ред за предстоящото заседание на Общински съвет-Асеновград през месец юли. Ако не бъдат включени допълнителни предложения, или не отпаднат вече внесени такива, той ще остане в този порядък. Освен точките, които следва да бъдат подложени на гласуване, по време на сесията ще бъдат разгледани и два отчета – за изпълнение решенията на Общински съвет-Асеновград за първото шестмесечие и съответно за дейността на общинския съвет и неговите комисии за същия период.
Иначе едно от предложенията, отправено към съветниците, е за промяна разчета за финансиране на капиталови разходи във връзка с намерението за поемане на дългосрочен общински дълг. Общият размер на капиталовите разходи се завишава с размера на дълга – 9,5 млн.лв., като 5,7 млн.лв. са за новата детска градина, а 3,8 млн. лв. – за изграждане на подплощадно ниво II. Друга точка от дневния ред пък е вече за съгласие за поемане на въпросния дълг.
Ще се гласува и промяна в Наредбата за определяне на местните данъци във връзка със сихронизирането й с някои текстове от Закона за местните данъци и такси. По подобна причина ще се гласува и изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Към Постоянната Комисия по образование и култура има предложение за завишаване броя на децата в яслените групи, в първите групи в детските градини и в подготвителните групи на училищата – съответно за яслите стават до 23 деца, а за останалите- до 28 деца. Към тази комисия има и предложение за включване на училището в с. Златовръх към списъка със защитени училища от новата учебна година. Там към момента се обучават 56 ученици, семействата на повечето от които биха се затруднили да ги изпратят в учебни заведения извън населеното място, в случай че това училище бъде закрито.
Какво още ще разгледат общинските съветници на 12-ти юли, може да научите, като гледате заседанието на живо от 9 ч. сутринта по телевизия ТВ САТ КОМ.