С решение от 2003 г. е утвърден Домът за възрастни хора с физически увреждания в Асеновград, като специализирана институция за предоставяне на социални услуги, държавна дейност, финансирана от републиканския бюджет. Съгласно Заповед от 2007 г., на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, е намален капацитетът на Домът за възрастни хора с физически увреждания-град Асеновград от 50 на 40 места.
Във връзка с направените изменения от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, който определя видовете социални услуги в общността, е необходимо да се направят промени в наименованието на специализираните институции за предоставяне на социални услуги, а именно от Дом за възрастни хора с физически увреждания в Дом за пълнолетни лица с физически увреждания.
До 30.04.2018 г. кметовете на общините следва да предприемат необходимите действия за приемане на решения от общинските съвети за промяна на наименованието на социалните услуги, делегирани от държавата дейности и местни дейности, в съответствие с регламентираните социални услуги.
На 31 януари, когато ще се проведе първото за годината редовно заседание на Общинският съвет, ще се вземе решение дали тази промяна да стане факт, или не.