Концепции за интегрирани териториални инвестиции бяха публично представени в Куклен. Целта е хората да се запознаят с дейностите по проекти, които имат за цел да подобрят условията на живот в Куклен и региона, както и да се получи обратна връзка с мнения и предложения по тях. На събитието бяха представени концепции, които предвиждат инвестиции в инфраструктурата на региона, в които Община Куклен участва като партньор. Едната от тях е  „Концепция за ИТИ за осигуряване на интегрирано, икономическо, устойчиво и ниско въглеродно развитие на Тракия Икономическа Зона и Южен централен регион“, с водещ партньор „Тракия Икономическа Зона“. Дейностите по проекта обхващат територията на три общини – Пловдив, Марица и Куклен. Конкретно на територията на община Куклен ще се изгради необходимата ВиК инфраструктура за извеждане на отходните битови води от Индустриална зона „Куклен“ до пречиствателна станция за отпадни води в Куклен, което ще замени неефективните фирмени пречиствателни станции и ще гарантира сигурността на екосистемата и биоразнообразието в региона. Също така ще се изградят над 35 000 кв.м. инфраструктура за бизнес и предприемачество на територията на община Марица и община Куклен за привличане на нови стратегически инвеститори, което ще има икономически ефект върху целия Южен централен район и неговите жители. „Интегрираният подход, който държавата и Европа възприе, за да ни стимулира да работим заедно, всъщност ни улесни в създаването на концепцията, като естествено продължение на работата, която вършим съвместно с общините.“, заяви изпълнителният директор на „Тракия икономическа зона“ Пламен Панчев. По времето на дебата, бе коментирана и темата за работната ръка и необходимостта от сътрудничество между зоната и професионалните гимназии, което да доведе до по-ефективна подготовка на квалифицирани кадри. Зоната се разраства и всеки квалифициран служител има възможност да намери своето работно място там, коментира още директорът на икономическата зона. Организатор на общественото събитие е Областен информационен център – Пловдив.