Социална фондация „ИНДИ -РОМА 97“ (Куклен) изпълнява успешно проект за
развитие на организацията по ПРОГРАМА за рефинансиране на организационните и
административни нужди на организации, работещи за правата на жените в България,
финансиран от Фондация „Български фонд за жените”.

Дейностите по проекта, който продължава до 31 август 2023 г., включват:

  • в първо направление, сформиране на координиращ екип от общността, организационни сесии и супервизии на двата екипа, обучение на екипа за работа с общности, превенция на дистрес на екипа;
  • второто направление цели развиване на политики за директна работа на терен с общността и мотивиране да се ползват услугите на организацията, както и да се развият партньорства с местни, национални и чуждестранни организации и организации. Тук се включват дейности, като:

– Работа на терен и привличане участието на жени в програмите на организацията;
Организиране на дейности свързани с представянето постиженията на общността
чрез арт ателие и дамски клуб; Комуникация с партньори и привличане на нови
партньори, включително онлайн;

За подобряване качеството на програмата за предоставяне на услуги и
разширяване на обхвата се извършва:

– Психологическо консултиране и терапия, както на преживели насилие, така и при
други психични проблеми;

– Групова терапия с жени;

– Арт терапия;

– Групова работа за млади момичета в рискова възраст с цел преодоляване на
ранните бракове;

– Трениране на родители на деца от ранна детска възраст за партниране на децата
им;

– Образователна информация;

Особен интерес предизвикват инициативите „ Слънчева вода“ (включване в
световното събитие към световната организация за танц в защита чистотата на водата)
и „Майчинство и земя“ (изнесен тренинг сред природата за развитие на женското
начало чрез силата на природата).

Очакваните резултати включват:

– Диференциране на експертен екип и екип от общността. Овластяване на ромската жена и повишаване на мотивацията им за развитие. Разширяване обхвата работа на терен и мотивиране на хората от общността да бъдат по-смели в ползването на предлаганите услуги;

– изграждане на нови партньорства с организации; участие в партньорски мрежи и събития, иницииране на кампании; мотивиране на общността за по-добър живот; популяризиране творчеството на общността.

– Включени десетки майки и млади жени и девойки, проведени над 60 консултации,
разширен обхват на програмните дейности; устойчивост на програмата на
организацията; създаване на пространство и възможности за активно участие на жените от етноса в обществения живот;

*Този текст е създаден в рамките на договор 2022/03/CF -1, който се осъществява с финансовата подкрепа на БФЖ. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от СФ „Инди – Рома 97“.