обучение от разстояние

От 1-ви юли стартира проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. В него влизат дейности и в детските градини и групите за задължително предучилищно образование в училищата. Благодарение на този проект, още 11 000 деца в предучилищна възраст ще имат възможност да получат допълнителни обучения по български език. Досега те се изпълняваха по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, който приключи. В рамките на проекта допълнително обучение по български език получиха близо 48 хил. деца в 1226 детски градини. Дейностите имат за цел да повишат готовността за училище на децата чрез провеждане на допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи. Дейностите по новият проект са насочени към интензивно взаимодействие с родители, чиито деца предстои да постъпят в първи клас, но и върху всички останали деца, за които има риск от неглижиране на образованието. Интензивна работа с родители ще бъде осъществявана последователно в рамките на два месеца, което ще даде възможност за системност и надграждане на отношенията между образователните институции и семейството. Предвижда се да бъдат наети 220 педагогически и близо 600 непедагогически специалисти, които да осигурят подкрепа на децата и семействата. Психолози, логопеди и ресурсни учители ще продължат да подкрепят не само децата със специални образователни потребности, но и всяко дете, което има нужда от подкрепа за преодолява на различни трудности – например в езиковото развитие.