Анкетно проучване на потребностите от работна сила, организират от Агенцията по заетостта. Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри, обясниха от асеновградската Дирекция Бюро по труда. Информацията от проучването на областно ниво ще се обобщава от експертен екип от представители на държавната и местна власт, национално представените организации на работодателите и синдикатите, браншови, отраслови и др. организации. Резултатите от анкетата ще помогнат за определяне приоритетите на областната политика по насърчаване на заетостта, средното и висше професионално образование и обучение, в съответствие с областната стратегия и общинските планове за развитие. Отговори са важни, тъй като въз основа на събраната информация ще се извършва регулярен анализ на потребностите на бизнеса от работна сила с определени знания, умения и компетентности. Анализът на обобщените на национално ниво резултати от 28-те области ще послужат за правилното насочване на усилия и ресурси към мерки за подобряване на връзката между обучението и потребностите на бизнеса. Анкетата можете да попълните от официалната интернет страница на Агенция по заетостта:https://www.az.government.bg/. Линкът към нея е позициониран на стартовата страница в дясно : ”Проучване на потребностите от работна сила”