Таксите за обучение на студентите и докторантите държавна поръчка следва да отпаднат. Това се очаква да се случи още през тази академична година, според предложение за промяна в Закона за висшето образование.
„Целта е да се подобри достъпът до висше образование на студентите от по-ниски социални слоеве и по-малки населени места, които имат материални затруднения“, заявяват от Министерството на образованието и науката във връзка с предложението студентите и докторантите държавна поръчка вече да не заплащат семестриални такси. Предвижда се тези разходи да бъдат поети от Държавата. Според изчисленията това ще струва общо около 120 и 150 млн. лева годишно, като се очаква необходимите средства да бъдат осигурени още от втория семестър на настоящата учебна година.
„В едномесечен срок от влизането в сила на промените в Закона за висшето образование от Министерския съвет ще бъдат отпуснати допълнителни средства по бюджетите на държавните висши училища и научните организации, които имат право да провеждат обучение в образователната и научна степен „доктор“, за компенсирането им за намалените приходи от такси“, казват от МОН. Уточнява се още, че в двумесечен срок от обнародването на промените висшите училища и научни организации трябва да възстановят разликите на тези студенти и докторанти, които са заплатили такси за цялата година.
Припомня се, че училищното образование в държавните и общинските училища винаги е било безплатно за учениците, че от началото на 2022 г. детските градини също станаха безплатни, а от следващата учебна 2024/2025 г. учебниците и познавателните книжки за всички деца и ученици от І до ХІІ клас също ще бъдат безплатни.