Министерството на финансите съобщи, че с приемането на Закона за държавния бюджет на РБ за 2023г. е осигурена възможността на гражданите да откриват платежна сметка за основни операции, която ще се обслужва безплатно. От 1-ви септември 2023 г. физическите лица ще могат да си откриват такава сметка, по която да  постъпват и се съхраняват средства от трудови възнаграждения, пенсии, помощи и обезщетения за социално осигуряване и социално подпомагане, стипендии за ученици, студенти и докторанти. Всеки гражданин ще има право само на една платежна сметка за основни операции. Като условие за използването на такава сметка е лицето да няма открита друга платежна сметка в банка, чрез която да може да използва посочените услуги. Чрез сметката ще могат да се извършват услуги като внасяне на средства, теглене на пари в брой от гише или банкомат, също така и др.платежни операции на територията на страната в левове. Приетите промени са свързани и със Закона за ограничаване на плащанията в брой, с който се въведе задължението за всички работодатели със 100 или повече наети лица да изплащат възнагражденията им само чрез превод в посочена от служителя банка в страната.