Помощта за отопление се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември до 31 март на следващата година. Средствата са близо 110 лв. месечно или общо почти 550 лв. за целия зимен период.
„От 1 юли тази година условията за отпускане на целевата помощ са значително облекчени. Подробна информация за отпускането ѝ можете да намерите на сайта на АСП в рубрика „Дейности“, подрубрика „Социални помощи“, „Отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2023/2024 г.“, казват от социалната агенция. Оттам може да научите на какви условия трябва да се отговаря, за да се получи тази помощ; че в срок до 20 дни от подаването на заявлението-декларация социален работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад, а в 7-дневен срок от изготвянето му се издава заповед за отпускане или отказ за отпускане на помощта. При отопление с топлоенергия, електроенергия и природен газ целевата помощ се предоставя в брой, а при отопление с твърдо гориво: или в брой на правоимащото лице, или на търговец на твърдо гориво, който е осъществил доставката;
Уточнява се, че заявления могат да бъдат получени от дирекциите „Социално подпомагане“ или да бъдат изтеглени отново от сайта на агенцията. Документите също могат да се подадат в съответната дирекция по настоящ адрес лично, чрез лицензиран пощенски оператор, по електронен път с квалифициран електронен подпис или по електронен път чрез електронна административна услуга съгласно Закона за електронното управление.
Към днешна дата помощта вече е отпусната на близо 300 хиляди лица и семейства. „Тя се изплаща в периода от 15–число до края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта за отпускането ѝ“, добавят от АСП.