Агенцията за хората с увреждания обяви конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хора с увреждания. Необходимо условие за кандидатстване е лицето да е с ТЕЛК/НЕЛК с 50 и над 50% намалена работоспособност, да няма учредено еднолично предприятие, независимо дали е действащо или недействащо, както и да е съдружник в други търговски дружества. До 30 000 лева е размерът на помощта, с която ще могат да бъдат финансирани лицата с увреждания. Средствата могат да бъдат използвани за инвестиционни разходи, учредяване на ново предприятие, строително-ремонтни работи, оборудване на работни места, обучение на собственика на предприятието, както и за покриване на минимален стартов капитал. След отпускане на средствата и извършването на предвидените дейности, лицата се задължават да работят активно не по-малко от 24 месеца. Срокът за кандидатстване по програмата е до 17:30 ч. на 23-ти април 2024г., в сайта на Агенцията за хора с увреждания.