Държавен фонд „Земеделие“ ще предоставя кредити на пчеларите за реализация на одобрените им проекти по интервенции в сектор „Пчеларство“. От възможността могат да се възползват пчелари с одобрени проекти по следните интервенции: „Третиране на пчелните семейства срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата“, „Подновяване и/или увеличаване броя на пчелните кошери“, „Подпомагане закупуването на нов инвентар, необходим при практикуване на подвижно пчеларство“, „Инвестиции в материални и нематериални активи“ и  „Запазване/възстановяване и/или увеличаване броя на пчелните семейства“. Кредитите ще се предоставят при годишен лихвен процент равен на референтния лихвен процент, приложим към датата на сключване на договора за кредит, увеличен с един пункт надбавка. Погасяването на кредита и дължимата по него лихва ще се извършва еднократно, чрез прихващане на стойността му от одобрената финансова помощ, която кандидатът ще получи по одобрения му проект. Гарантирането на кредита се осъществява по облекчен ред, като от кредитополучателите се изисква единствено издаване на запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие“. Отпусканите кредити ще са в размер до 95 % от  размера на полагащата се безвъзмездна финансова помощ за одобрените активи по горепосочените интервенции, изчислена въз основа на реално договорените разходи по сключени договори за покупко-продажба на активите. Линк към условията за кандидатстване по схемата, може да намерите тук: https://www.dfz.bg/documents/20121/1294777/Shema%20za%20kr%D0%B5ditirane%20pcheli%20-%20Final.pdf/38830662-110b-1838-3405-9775a9ef2d82