Промените регламентирани в Наредбата касаят вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения. Повишават се санкциите при констатирани нарушения от страна на едноличните търговци и юридическите лица. Увеличението на глобите е с 50% по отношение на индивидуалните санкции за повечето вещества, а в някои случаи то е 100%. Размерът на санкциите не е повишаван от 2011г. Експертен анализ на Министерството на околната среда и водите показва, че  ниските глоби нарушителите ги плащат редовно и не предприемат мерки за преустановяване на замърсяването. Новата наредба съдържа четири приложения, като с нея се въвъждат формули за изчисляване на глобите при измерени концентрации над установените среднодневни и средногодишни норми за допустими емисии. Промените в частта за нарушенията в качеството на атмосферния въздух са в съответствие с европейската директива за емисиите от промишлеността. Добавят се и две нови формули към наредбата, които да дават възможност за изчисляване от контролните органи на санкции при измерени концентрации над установените среднодневни и средногодишни норми на допустими емисии. С нормативните промени се въвеждат и по-тежки наказания в случаите на извършено повторно нарушение за деяния, за които се налага еднократна санкция – в този случай размерът на наказанието е двоен. Целта на това изменение е да се постигне възпиращ ефект спрямо нарушителите.