Министърът на труда и социалната политика одобри със заповед нови правила за отпускане на помощ на лица, чийто жилища са пострадали при кризисни ситуации. Управителният съвет на фонд „Социална закрила“ прие промени целящи облекчаване на процедурата за отпускане на социална помощ до 2500 лева на хора и семейства, чиито жилища са пострадали при наводнение, заметресение, пожар или друго бедствие. Съгласно промените в условията за кандидатстване, средствата ще се отпускат независимо от дохода на заявителите за жилището им по настоящ адрес. Отпада изискването то да е единствено, но домакинството трябва да живее в него постоянно, също така трябва да е законно построено и да се обитава законно от хората в домакинството.  По този начин ще се даде възможност повече семейства да бъдат подпомогнати. Средствата се отпускат целево за закупуване на оборудване или обзавеждане на пострадалото жилище. За да имат право на помощ от фонда, те трябва да са получили еднократна помощ във връзка с възникналата кризисна ситуация по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане от дирекция „Социално подпомагане“, на чиято територия се намира жилището по настоящ адрес. Социална помощ при кризисни ситуации се отпуска от ФСЗ след подаване на заявление-декларация пострадалите хора в общинската администрация.Бюджетът на Фонда за социална помощ при кризисни ситуации е до 860 000 лв.