Недостигът, както и постъпила информация за производствени проблеми, наложиха Надзорния съвет на Здравната каса да гласува отпадането на критериите при лечение с аналогови инсулини. Промяната включва отпадане на критериите при преминаване от един аналогов инсулин на друг и смяна от една схема на терапия с инсулинови аналози на друга.  Според надзорниците предлаганите промени са медицински целесъобразни и касаят осигуряването на безалтернативното инсулиново лечение на пациентите със захарен диабет. Те осигуряват улеснен административен ред за ползване на наличните инсулинови аналози. Всяка смяна на един вид инсулин с друг може да наложи корекция на дневните дози и период на адаптация с наличния инсулин, но липсата на заместително инсулиново лечение би застрашило живота на пациентите. На този етап медицинските критерии при започване на лечение с аналогови инсулини след поне шестмесечно лечение с човешки инсулинови продукти остават непроменени.

На заседанието са приети и изменения касаещи изисквания на НЗОК при лечение на тежък псориазис и тежка астма в извънболничната помощ, като това решение вече ще се реимбурсира нови лекарствени продукти. Протоколи за лечението им,  вече ще се издават само от специализирана комисия с цел улесняване на достъпа до терапия. Така отпада необходимостта от повторно връщане на пациента за издаване на протокол от лекар специалист от извънболничната помощ.