Държавен фонд земеделие удължава срока,  в който пчеларите могат да кандидатстват за отпускане на кредити за реализиране на проекти по интервенции в сектор „Пчеларство“. Срокът за това бе от 3-ти юни до 3-ти юли 2024г., но Държавен фонд земеделие го удължава с 20 дни, като дава възможност до 23-ти юли, повече пчелера да осигурят финансов ресурс за проектите си.  Отпусканите кредити са в размер на 95% от размера на полагащата се безвъзмездна финансова помощ. Задължението и дължимата лихва по кредита ще се погасяват еднократно, чрез прихващане на стойността му от одобрената финансова помощ, която кандидатът ще получи по одобрения му проект. Припомняме, че приемът на заявления се осъществява чрез Системата за електронни услуги. Кредитите се отпускат в сектор „Пчеларство“ от Стратегическия план. Част от интервенциите са: „Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата“, „Подновяване на пчелните кошери в Съюза, включително развъждане на пчели“, „Инвестиции в материални и нематериални активи“ и „Действия за запазване или увеличаване на наличния брой пчелни кошери в Съюза, включително развъждане на пчели“. Гарантирането на кредита се осъществява по облекчен ред, като от  кредитополучателите се изисква единствено издаване на запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие“.