Отвориха дългоочаквания прием на проектни предложения по подмярка „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общо седем процедури за близо 200 млн. лева ще дадат възможност на общините в селски райони на територията на България да кандидатстват за финансиране в седем направления:
Енергийна ефективност, Спорт, Площи, Училище, Детска градина, Физкултурен салон, Улици. По-конкретно предвижда се средствата по програмата да се използват за извършване на реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, спортна инфраструктура, на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва училища и детски градини, обновяване на площи за широко обществено ползване в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, както и строителство и рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари.
Пълният пакет документи по седемте процедури е публикуван на електронната страница на МЗХГ, както и в Раздел „Програма за развитие на селските райони“.