Министерството на здравеопазването стартира изпълнението на проект  „Насърчаване на специализацията по специалности и в области с недостиг на специалисти“. Проектът се реализира в рамките на процедура „Специализация в здравеопазването +“ – Компонент 2 на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Отпуснатото финансиране е в размер на 15 000 000 лева, а изпълнението ще продължи до 31-ви декември 2028 г. Целта на програмата е да подпомогне здравната система като подкрепи обучението на специализанти по такива специалности, при които се идентифицира най-голям недостиг на кадри. Първоначално ще бъдат безвъзмездно финансирани следните специалности: Гастроентерология, Ендокринология и болести на обмяната, Кардиология, Клинична хематология и онкология, Неврология, Нефрология и хемодиализа, Пневмология и фтизиатрия, Психиатрия, Ревматология, всичките тези направления, но с детска насоченост. В това число влизат и Педиатрични здравни грижи, Епидемиология на инфекциозните болести, Лицево-челюстна хирургия, Съдебна психиатрия. Условията за кандидатстване и необходимите документи за участие в процедурата по подбор предстои да  бъдат публикувани на сайта на Министерството на здравеопазването.