Стартира приемът на заявления в дирекция „Социално подпомагане“ за предоставяне на еднократна помощ в размер на 300 лева на семействата, които на есен ще имат ученици в първи, втори, трети, четвърти и осми клас. Помощта за учениците се изплаща на два пъти по 150 лева – в началото на първия и втория срок. За получаване на второто плащане не се подава ново заявление, тъй като проверката дали детето продължава да учи се осъществява по електронен път. Освен на родител, помощта се предоставя и на настойник или попечител, който отглежда детето, както и на семейства на близки или роднини и на приемни семейства за настанените при тях деца. Семействата, които през септември ще имат първокластник или ученик в 8-ми клас и желаят да получат помощта преди началото на учебната година,  трябва да предоставят удостоверителен документ, че децата им са записани в училище, тъй като в информационната система на Министерството на образованието и науката данните за проверка по служебен ред са актуални едва в началото на октомври. За продължаващите обучението си във втори, трети и четвърти клас проверка може да бъде направена и служебно. Еднократните помощи за ученици се отпускат въз основа на заявление-декларация, подадено най-късно до 15 октомври в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на правоимащите.