В днешното прадаване ще ви запознаем с темата за общото събрание. То има правомощията да: приема, изменя и допълва правилник за вътрешния ред; избира и освобождава членове на управителния съвет и касиера; приема годишен бюджет за приходите и разходите и одобрява годишните отчети на управителния, определя размера на паричните вноски за разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата.