МИГ Куклен - Асеновград
МИГ Куклен - Асеновград

През изминалите месеци октомври и ноември 2021 г., в гр. Куклен, в Лекционна зала на НЧ „Никола Вапцаров- 1909“ , ул. „Александър Стамболийски“№ 50 и в Заседателната зала на община Куклен се проведоха общо 5 обучения във връзка със стартирали процедури за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ и обучения във връзка с подкрепа на бенефициенти, които вече реализират проекти по подписани договори. В това число обучение на тема:

– 08.10.2021г. – „Кандидатстване по мярка „Подобряване на производствения капацитет на МСП от територията на МИГ Куклен-Асеновград“

– 18.10.2021г. – Кандидатстване по подмярка 7.2„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“

– 29.10.2021г.- „ Обучение за изпълнение на проекти и провеждане на процедури по ПМС 160“

– 12.11.2021г. – „Обучение за отчитане на проекти в ИСУН“

– 19.11.2021г.- „Кандидатстване по подмярка 6.4 „ Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Обученията са част от планираните дейности за 2021 година, предназначени за популяризирането на Стратегията за Водено от общностите местно развитие и прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие. За участие бяха поканени местни лидери  и заинтересовани лица.

обучения
обучения

В три отделни модула, съгласно предварително разработена програма, участниците бяха поетапно запознати с процедури за подбор на проекти , за изпълнение на проекти и повеждане на процедури по ПМС, както и за отчитане в ИСУН.

Събитията преминаха при засилен интерес на присъстващите. Споделиха се добри практики в открити дискусии.

На обученията присъстваха земеделски производители, ръководства на фирми от територията на МИГ Куклен-Асеновград, представители на местните власти, неправителствени организации и граждани. Обученията бяха посетени и от  бенефициенти, които са  сключили договор от предходен прием по различни мерки, които споделиха добри практики.