„Запрянови 03” и „Илва ХГ” са двете фирми, които подадоха оферти и кандидатстваха по обявената обществена поръчка за „Текущ ремонт на улици и общинска пътна мрежа на територията на Община Асеновград“ по две обособени позиции. 5572 лв. без ДДС е предложената единична цена от фирма „ИЛВА –ХГ” за поръчката. Въпросната фирма кандидатства само за първата обособена позиция. Другият претендент е фирма „Запрянови 03”. Те кандидатстваха и по двете обособени позиции, като предложената единична цена по първата е 9286 лв., а по втората – 237 лв. Строително-монтажните работи, които предстои да бъдат извършвани, ще бъдат в рамките на прогнозната й стойност, а тя от своя страна е в размер до 284 900 с ДДС, разпределени по позиции. За първата обособена позиция, включваща ремонт на общинската пътна мрежа са предвидени 70 900, а за втората – ремонт на уличната мрежа, 214 000 лв. Припомняме, че Изпълнението на поръчката се състои в извършване на земни работи, като оформяне, попълване, почистване на банкети, канавки, направа на земни окопи, поддържане, изкърпване, ремонт на пътни настилки, включително и изпълнение на асфалтови кръпки по технологията „Печматик”, поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности, почистване от растителност по банкети на общински пътища. Изпълнението ще се извършва чрез ежемесечно задание за възлагане на строително – монтажни работи, в което ще бъдат залагани необходимите количества. Предстои до няколко дни да бъде публично оповестено и класирането на кандидатите. Срокът за изпълнение е 1 година, считано от датата на сключване на договора или до изчерпване на неговата стойност, което от двете настъпи по-рано.