От ОИК заявиха за ТВ САТ КОМ, че изборния ден на територията на община Асеновград е стартирал навреме и спокойно. До момента няма подадени жалби или сигнали за нарушения към комисията. Все още е рано да се посочи процент за изборна активност. Последното взето до момента заседание на ОИК – Асеновград е от тази сутрин.  На сайта на комисията съобщават следното:                                                                     „Общинска избирателна комисия Асеновград указва на членовете на СИК да спазват изискванията на Изборния кодекс относно дописването на избиратели в допълнителния избирателен списък „под чертата“ в изборния ден, подробно описани в т.4.5 от Методическите указания на ЦИК и по – конкретно: САМО следните избиратели могат да бъдат дописвани „под чертата“ : членовете на СИК и охраната на съответната секция. Тези лица се допускат да гласуват ЕДИНСТВЕНО ако имат постоянен или настоящ адрес на територията на община Асеновград към 28.04.2023г. и нямат настоящ адрес извън Република България към 28.04.2023г.                                           При необходимост от получаване на допълнителни указания при използване на устройството за видеонаблюдение в реално време и видеозаснемане след края на изборния ден в периода от 20:00 часа на 29.10.2023г. до 08:00 часа на 30.10.2023г. и от 20:00 часа на 05.11.2023г. до 08:00 часа на 06.11.2023г. са достъпни следните телефонни номера: 02 9492001 и 02 9492002.                                                   Съгласно указания на ЦИК, посочени в писмо изх. № МИ-15-1079/28.10.2023г. следва да имате предвид, че когато кутията с отрязъците бъде запълнена следва да се обърнете към общинска администрация за предоставяне на допълнителна кутия. Ако общинска избирателна комисия НЕ разполага с допълнителни кутии, СИК временно преустановява гласуването, изважда и опакова отрязъците по реда на Решение № 2653-МИ/12.10.2023г. но ЦИК. За извършените действия се съставя протокол, който се подписва от членовете на СИК, след което гласуването продължава със същата кутия.

Съгласно указания на ЦИК и в изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023г. на ЦИК и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи – Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

Не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ — точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм.

Съответно не се попълват данните в точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

Контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5″;

Контроли 7, 8 и 9 за Приложение № 101 -МН-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.