На 17.08.2016 г. беше подписан договор по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2014 – 2020 год. на стойност 58 674,90 лв. В рамките на проекта в срок до 17.05.2017 г. бяха реализирани серия от дейности, които доведоха до учредяването на Сдружение –Местна инициативна група на територията на общините Асеновград и Куклен, както и до разработване на Стратегия за ВОМР/Водено от общностите местно развитие/ със срок на реализиране до 2023 г.

Така Община Асеновград стана член на Юридическо лице с нестопанска цел: Сдружение „Местна инициативна група – Куклен- Асеновград“ (СНЦ „МИГ – Куклен – Асеновград.
Съгласно действащата нормативна база, Сдружението е неправителствена организация в обществена полза, регистрирана на територията на община Куклен и община Асеновград.Сдружението е учредено през 2017 г. и вписано под фирмено дело по описа на Пловдивски окръжен съд.
Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ- Куклен – Асеновград“ е одобрена със Заповед на Министъра на земеделието, храните и горите и на 19.04.2018г. е сключено Споразумение за изпълнението й. Периодът за реализиране на Стратегията е до 2023 г. включително.

Стратегията е многофондова. Тя ще получи финансиране от :
1. Програма за развитие на селските райони 2014 -2020 г. – 2 933 660,00 лева европейско и национално съфинансиране;
2. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020 г. – 1 955 000,00 лева европейско и национално съфинансиране;
3. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г.- 977 000,00 лева европейско и национално съфинансиране.

За целите на Стратегията е изготвен списък от заинтересовани страни, който съответства на следните разбирания: Според изискванията на Програмата за развитие на селските райони структурата на МИГ задължително обхваща три сектора – публичен, стопански и нестопански.
Потенциалните бенефициенти оказват пряко участие в хода на разработване на стратегията и последващото й изпълнение. Ползвателите на благата, които се очаква да бъдат създадени в резултат на стратегията, могат също да оказват индиректно влияние.
Пряко въздействие и влияние върху подготовката и изпълнението на стратегията за местно развитие имат следните лица и групи:
– Представители на бизнеса, в това число: еднолични търговци, земеделски производители, кооперации; юридически лица, регистрирани по Търговския закон /микро, малки и средни предприятия/, 7 представители на обединения и сдружения на бизнеса.
– Представители на структурите на гражданското общество, в това число: НПО, читалища, спортни клубове, физически лица и т.н..
– Представители на публичната и местната власт, в това число: общинска администрация и изборни длъжности.
– Представители на културни, образователни институции и социални заведения, които имат пряко отношение/въздействие върху Стратегията за местно развитие на МИГ.

Основните предизвикателства, които ще бъдат посрещнати с прилагане на Стратегията в програмен период 2014-2020 г., засягат необходимостта от създаване на заетост и използване на местния потенциал за растеж, като се цели подобряване качеството на живот и доходите на местното население.
Цели: Прилагането на принципа за ВОМР цели постигането на концентрация и целесъобразност на средствата, ефективност и ефикасност при управлението им, както и гарантиране на тяхната целенасоченост. Инвестициите в реализацията на местни стратегии за развитие, разработени и изпълнявани чрез подхода „отдолу-нагоре” би следвало да гарантира хармонично и балансирано развитие и преодоляване на социалните, икономическите и териториалните различия на обхванатите територии спрямо останалата част на страната.