Търсят се доброволни или професионални приемни родители в община Асеновград. Приемната грижа цели да осигури временно отглеждане и възпитаване в семейна среда на деца в риск. Мярката обхваща определен период от време в зависимост от потребностите на детето, като през цялото време социални работници, институции, неправителствени организации и приемни родители си сътрудничат. Възможно е да е за една година, над една година, спешно настаняване и заместваща приемна грижа. Съществуват два вида приемна грижа доброволна и професионална. При първата семейството преминава базово обучение, без граждански договор и месечни помощи за нуждите на приемното дете. При вторият вид са осигурени по-голям брой обучителни часове, подписва се граждански договор, получава се заплата, както и сума за месечните разходи на настанения. Децата, които се нуждаят от приемна грижа са различни по възраст, етност, мидицински статус, пол, съдба. Изоставени още в родилен дом; отглеждани в социални домове; изведени от семействата си при кризисна ситуация, но всички еднакви –  в правото си да растат в семейна среда. Лицата, кандидатстващи за приемни родители, трябва да отговарят на
следните изисквания:
– да са навършили пълнолетие;
– да не са поставени под запрещение;
– да не са с ограничени или с отнети родителски права;
– срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено
престъпление от общ характер;
– да са в добро общо здравословно състояние (да не боледуват от
туберкулоза, СПИН и заболявания, предавани по полов път;
– да не са психично болни, с установено сериозно нарушение на психичните
функции, или с умерена, тежка или дълбока умствена изостаналост;
– да са годни да изпълняват родителски функции и да имат материални
условия за отглеждане на дете;
– да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
– не могат да кандидатстват лица, които са били настойници или
попечители, както и приемни семейства, отстранени от тази длъжност по тяхна
вина;
– не могат да кандидатстват осиновители, при които е прекратено
осиновяването по тяхна вина.
Своите въпроси по темата може да зададете към Областен екип по приемна
грижа – Пловдив, който се намира на адрес: Пловдив, ул. „Неофит Бозвели“ №38,
тел.: 032 63 30 53.